pomagaj z nami

Każdy może mieć swój udział w realizacji zadań statutowych naszej Fundacji, wspierając nas przez darowizny finansowe, rzeczowe lub przez przekazanie swojego 1% podatku dochodowego za 2019 r. Nr KRS 0000199423

Dla każdej grupy podatników inna jest deklaracja PIT. W każdej, podatnik ma możliwość zadeklarować swój 1% podatku dla wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego. Mimo innej numeracji pozycji dotyczących 1%, zasada wypełniania jest taka sama. Nr KRS 0000199423KROK 1 > Wybierz OPP.

Wykaz Organizacji uprawnionych do zbierania 1% podatku w b.r. został ogłoszony w Monitorze Polskim nr 96 z 2008r., poz. 827. Fundacja JA I MÓJ DOM umieszczona jest na 59 stronie wykazu. Nr KRS 0000199423

KROK 2 > Sprawdź informacje o Organizacji.

O naszej Fundacji możesz przeczytać poniżej. Nr KRS 0000199423


KROK 3 > Oblicz 1% podatku.

W odpowiedniej pozycji formularza PIT wpisz wysokość zadeklarowanej wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego. Nr KRS 0000199423


KROK 4 > Jeśli chcesz, to podaj informacje uzupełniające.

Jeśli podatnik wyrazi zgodę, Organizacja pozna jego dane (nazwisko, adres oraz wysokość przekazanej kwoty). Podatnik może wskazać cel szczegółowy - zadanie lub osobę znajdującą się pod opieką danej Organizacji. Nr KRS 0000199423


KROK 5 > Naczelnik Urzędu Skarbowego przekaże 1% podatku należnego na rachunek bankowy OPP "... w trzecim lub czwartym miesiącu licząc od końca miesiąca, w którym upłynął termin dla złożenia zeznania podatkowego. Kwota ta jest pomniejszona o koszty przelewu bankowego." (wg art. 10.3. USTAWY z dnia 6 listopada 2008r o zmianie ustawy o podatku dochodowym...) Nr KRS 0000199423Główne zadania na 2020 rok:

  • wspieranie rodzin , które przyjęły dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. Takie rodziny to: rodziny zastępcze, zawodowe rodziny zastępcze, specjalistyczne rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, rodzinne domy dziecka;

  • wspieranie samopomocowych rodzin zastępczych , w tym inicjatyw stowarzyszeń rodziców zastępczych i/lub grup wsparcia;

  • propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego , szczególnie przez organizowanie obchodów Dnia 30 Maja jako ŚWIĘTA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO;

  • budowanie systemu wsparcia dla usamodzielnionych dzieci z RZ - Ośrodek wsparcia - OPIEKA NASTĘPCZA

  • BUDOWA RODZINNEGO DOMU POMOCY DLA BYŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYCHOWANKÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ


Wskazanie przeznaczenia darowizny lub 1% podatku:

Przepisy kodeksu cywilnego (art. 893) dopuszczają możliwość przekazania darowizny z tzw. poleceniem. Takie darowizny uprawniają również do ulgi podatkowej. Podatnik może odliczyć darowizny do wysokości 6% swojego dochodu.

Również w zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) każdy podatnik może wskazać wybraną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego (OPP), której deklaruje swój 1% podatku dochodowego, wpisując w odpowiedniej rubryce nazwę tej Organizacji i jej numer KRS. Jednocześnie może wskazać cel szczegółowy 1%.

Wpisz do zeznania podatkowego:

Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej

JA I MÓJ DOM w Łodzi

Nr KRS 0000199423