o fundacji

S T A T U T FUNDACJI RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ JA I MÓJ DOM „

Tekst jednolity – stan prawny 11 września 2017 roku

R o z d z i a ł I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej – JA I MÓJ DOM, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Władysławę Brewińską, Urszulę Brewińską, Krystynę Brewińska, Zdzisława Brewińskiego, Jacka Brewińskiego, Grażynę Włodarczyk i Wojciecha Droszczyńskiego, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Szeredę z Kancelarii Notarialnej w Łodzi dnia 29 października 1997r., repetytorium A Nr 4553/97 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz.U. Nr 46 z 1991r., poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2, Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

§ 4.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5.

1. Fundacja używa logo oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

2. Fundcja może używać skróconej nazwy: "FUNDACJA JA I MÓJ DOM".

R o z d z i a ł II - ZASADY I CELE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych dla :

1. utrzymania i rozwoju rodzinnych form zastępczego rodzicielstwa świadczonych przez Krystynę i Zdzisława Brewińskich i inne rodziny zastępcze współpracujące z Fundacją dla dzieci odrzuconych i osieroconych

2. organizowania współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami, w szczególności przez wspieranie grup samopomocowych i promocję wolontariatu na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej

3. organizacyjnej i prawnej pomocy w powstawaniu rodzin zastępczych oraz pomocy rodzinom działającym w systemie pieczy zastępczej i ich podopiecznych w wyrównywaniu ich szans życiowych i przeciwdziałaniu w zakresie wykluczenia społecznego

4. tworzenia systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków, uwzględniając działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 6a.

1. Działalności Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i obejmuje sferę zadań publicznych, w szczególności z zakresu pomocy społecznej. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną i odpłatną.

2. Działalność nieodpłatna i odpłatna realizowana jest w formach wskazanych w § 7.

3. Przychód z działalności odpłatnej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

4. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. Organizacyjne i materialne wspieranie rodzinnych domów zastępczych, pogotowi rodzinnych i rodzin zastępczych w zakresie:

 • utrzymania i wyposażenia domu,

 • opieki medycznej i psychologicznej,

 • wykształcenia i wypoczynku wakacyjnego,

 • usamodzielnienia i opieki następczej.

 1. Organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami:

 • wspieranie samopomocowych grup rodzin zastępczych oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • szkolenia i warsztaty oraz poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla rodzin zastępczych i biologicznych,

 • działania z zakresu przystosowania zawodowego usamodzielnianych wychowanków, w tym niepełnosprawnych,

 • organizację czasu wolnego, w tym wakacji i ferii dla dzieci i ich opiekunów,

 • kontakty z krajowymi i zagranicznymi środowiskami dla dzieci osieroconych i odrzuconych.

 1. Organizacyjna i prawna pomoc w powstawaniu rodzin zastępczych przez:

 • akcje poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze,

 • konferencje i seminaria,

 • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa,

 • imprezy integracyjne dla środowisk rodzinnej pieczy zastępczej,

 • obchody Dnia Zastępczego Rodzicielstwa,

 • promocję i organizację wolontariatu.

 1. Tworzenie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków:

 • tworzenie i prowadzenie ośrodków zastępczego rodzicielstwa oraz wsparcia rodzinnego, w tym prowadzenie punktów spotkań rodzinnych dla dzieci wziętych do rodzinnej pieczy zastępczej z ich biologicznymi rodzinami

 • tworzenie i prowadzenie ośrodków dla byłych wychowanków nie radzących sobie samodzielnie w życiu, w tym:

 • ośrodków wsparcia dziennego,

 • mieszkań chronionych,

 • rodzinnych domów pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności

 • wykonywanie zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej

5. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. Organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami:

 • szkolenia i warsztaty oraz poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla rodzin zastępczych i biologicznych,

 • organizację czasu wolnego, w tym wakacji i ferii dla dzieci i ich opiekunów,

 1. Organizacyjna i prawna pomoc w powstawaniu rodzin zastępczych przez:

 • konferencje i seminaria,

 • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa,

 • imprezy integracyjne dla środowisk rodzinnej pieczy zastępczej,

 1. Tworzenie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków:

 • tworzenie i prowadzenie ośrodków zastępczego rodzicielstwa oraz wsparcia rodzinnego, w tym prowadzenie punktów spotkań rodzinnych dla dzieci wziętych do rodzinnej pieczy zastępczej z ich biologicznymi rodzinami

 • tworzenie i prowadzenie ośrodków dla byłych wychowanków nie radzących sobie samodzielnie w życiu, w tym:

 • ośrodków wsparcia dziennego,

 • mieszkań chronionych,

 • rodzinnych domów pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności

6. W miarę możliwości finansowych i organizacyjnych działania powinny być skierowane w pierwszej kolejności na działalność nieodpłatną.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizacyjne i materialne wspieranie rodzinnego domu zastępczego utworzonego przez Krystynę i Zdzisława Brewińskich dla dzieci odrzuconych i osieroconych, związanych z zastępczymi rodzicami jakimkolwiek związkiem prawnym, w zakresie :

a/ utrzymania i wyposażenia domu (mieszkania) zastępczego

b/ opieki medycznej i psychologicznej dla dzieci

c/ wykształcenia według możliwości i zainteresowań wychowanków

d/ wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i uczącej się młodzieży

e/ usamodzielniania (usamodzielnienie) się wychowanków i opieki następczej nad nimi

f/ przeciwdziałania uzależnieniom i bezrobociu usamodzielnionych wychowanków; przeciwdziałania patologii społecznej i wykluczeniu społecznemu

g/ zajęć terapeutycznych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych.

2. organizacyjne i materialne wspieranie innych istniejących i powstających rodzinnych domów zastępczych, pogotowi opiekuńczych i rodzin zastępczych w zakresie:

a/ utrzymania i wyposażenia domu (mieszkania) zastępczego

b/ opieki medycznej i psychologicznej dla dzieci

c/ wykształcenia według możliwości i zainteresowań wychowanków

d/ wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i uczącej się młodzieży

e/ usamodzielniania się wychowanków i opieki następczej nad nimi

f/ przeciwdziałania uzależnieniom i bezrobociu usamodzielnionych wychowanków; przeciwdziałania patologii społecznej i wykluczeniu społecznemu

g/ zajęć terapeutycznych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych.

3. wspieranie działań zmierzających do powstania samopomocowych grup rodzin zastępczych; wdrażanie do samoorganizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadzenie działań z zakresu przystosowania zawodowego usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, w tym niepełnosprawnych.

4. organizacyjne i finansowe wspieranie inicjatyw uświadamiających potrzeby i możliwości tworzenia systemu rodzinnej opieki zastępczej w zakresie :

a/ upowszechniania wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa

b/ konferencji i seminarium

c/ akcji poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze

d/ szkolenia i warsztatów dla rodzin zastępczych i biologicznych, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej

e/ pomocy psychologicznej, poradnictwa pedagogicznego i prawnego dla rodzin zastępczych i biologicznych,

f/ organizacji czasu wolnego, w tym wakacji i ferii dla opiekunów i dzieci

g/ organizacji imprez integracyjnych dla środowiska rodzinnej pieczy zastępczej, w tym imprez związanych z obchodami Dnia Zastępczego Rodzicielstwa

h/ promocji i organizacji wolontariatu.

5. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością opiekuńczą dla dzieci odrzuconych i osieroconych

6. wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową i samorząd terytorialny na podstawie odrębnych przepisów i porozumień

7. opracowywanie i realizacja projektów i programów Unii Europejskiej przewidzianych dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej

8. tworzenie i prowadzenie ośrodków zastępczego rodzicielstwa i wsparcia rodzinnego dla dzieci wziętych, rodzin zastępczych i naturalnych oraz byłych wychowanków nie radzących sobie samodzielnie w życiu, w szczególności w formie:

a/ punktów spotkań rodzinnych dla kontaktów rodziców z ich dziećmi znajdującymi się w rodzinnej pieczy zastępczej

b/ ośrodków wsparcia dla byłych wychowanków rodzin zastępczych

c/ mieszkań chronionych dla usamodzielnianych i usamodzielnionych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

d/ rodzinnych domów pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności, w szczególności byłych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

§ 7a.

Zabrania się, członkom wszystkich organów Fundacji, pracownikom oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli:

1. udzielania pożyczek oraz zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji;

2. przekazywania na ich rzecz majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

3. wykorzystywania na ich rzecz majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli to wykorzystywanie nie jest związane bezpośrednio z realizacją statutowych celów Fundacji.

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowych.

§ 8.

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

R o z d z i a ł III - MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§ 10.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11.

1. Dochody Fundacji pochodzą z :

1. darowizn, spadków i zapisów oraz umów dożywocia

2. subwencji i grantów osób prawnych

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, ze sprzedaży towarów wytworzonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego Fundacji oraz sprzedaży przedmiotów darowizny

4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego

5. dotacji podmiotowych i przedmiotowych

6. dalszych świadczeń fundatorów na wsparcie określonych celów społecznych

7. wpłat 1% podatku od podatników oraz odsetek bankowych

8. działalności odpłatnej pożytku publicznego

9. wszelkich innych form pozyskiwania pieniędzy na cele statutowe.

2, Fundacja może zawierać umowy dożywocia.

§ 12.

Dochody pochodzące ze źródeł określonych w § 11 mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywiste jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.

R o z d z i a ł IV ORGANY FUNDACJI

§ 15.

1. Organami Fundacji są:

- Rada Fundacji

- Komisja Rewizyjna

- Zarząd Fundacji

2. Członkowie Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji może powołać zespoły i inne organa do realizacji określonych prac i zadań..

§ 16.

Radę Fundacji mogą utworzyć Fundatorzy i Sponsorzy lub ich przedstawiciele, o ile mają siedzibę (miejsce zamieszkania) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sponsorzy składają pisemne oświadczenie o gotowości wzięcia udziału w pracach Rady.

§ 17.

1. Pierwszą Radę Fundacji tworzą Fundatorzy.

2. Skład Rady Fundacji może być powiększony o osoby pochodzące spośród Sponsorów. Decyzję w tej sprawie podejmują Fundatorzy działający łącznie.

3. Rada Fundacji może odwołać członka Rady w sytuacjach wyjątkowych. Uchwala Rady Fundacji w przypadku odwołania Członka Rady wymaga 2/3 ważnie oddanych głosów.

§ 18.

1. W przypadku odwołania, zrzeczenia się funkcji w Radzie bądź śmierci któregokolwiek z członków Rady, pozostali członkowie Rady, działając łącznie, mogą dokooptować kolejną osobę spośród Sponsorów Fundacji lub osób szczególnie zasłużonych dla realizacji celów Fundacji. Osoby te składają pisemne oświadczenie o gotowości wzięcia udziału w pracach Rady Fundacji.

2. W skład Rady Fundacji wchodzą najmniej 4 osoby.

3. Zwiększenie ilości członków Rady może nastąpić w każdym czasie, o ile taką decyzję podejmą członkowie Rady, działając łącznie.

§ 19.

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych.

§ 20.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 21.

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku i zwoływane są przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

2. Tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin Rady..

§ 22.

W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 23.

1. Z wyjątkiem uregulowań § 18, 35, 38, 40 i 41 decyzje i uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, bez względów na liczbę członków obecnych, z tym że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

3. Fundatorzy będący członkami Zarządu wstrzymują się od głosowania w sprawach dotyczących ich oraz Komisji Rewizyjnej.

4. W przypadku niemożności zwołania trzykrotnie w ciągu 6 miesięcy Rady w pełnym składzie do podjęcia uchwał w sprawie uregulowań § 18, 35, 38, 40 i 41 kompetentna do podjęcia jednomyślnej uchwały jest Komisja Rewizyjna.

§ 24.

Do kompetencji Rady Fundacji należy :

1. powołanie i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji

3. opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji

4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd

5. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

6. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w paragrafach: 18, 32, 35, 38, 40 i 41 niniejszego statutu

7. zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń pracowników biura fundacji.

8. uchwalanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie Regulaminu Zarządu

9. podejmowanie decyzji w sprawie nabyci lub zbycia majątku nieruchomego.

§ 25.

1. Zarząd Fundacji składa się od trzech do pięciu osób i powoływany jest na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji przy obecności wszystkich członków Rady.

2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

3. Rezygnację z funkcji Członka Zarządu składa się na ręce Rady Fundacji. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą jej złożenia.

§ 26.

1. Fundator może zostać członkiem Zarządu.

2. Fundator, który zrezygnował z pełnienia Funkcji członka Zarządu, jeśli wyrazi taką wolę zostaje powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Fundacji zgodnie z § 18.

§ 27.

1. Radzie Fundacji służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie. Uchwała w tej sprawie może być podjęta w obecności wszystkich członków Rady.

2. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:

a) złożenia rezygnacji,

b) podjęcie pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c) choroby, ułomności, lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

d) niepełnienia obowiązku członka przez okres dłuższy niż rok,

e) przekroczenia 75 roku życia,

f) nienależytego wypełniania funkcji członka,

g) istotnego naruszenia postanowień statutu.

§ 28.

1. Prezesa Zarządu wskazuje Rada Fundacji. Zarząd wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów i sekretarza Zarządu.

2. Zarząd działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez radę Fundacji.

§ 29.

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 30.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 31.

Zarząd w szczególności :

1. reprezentuje Fundacje na zewnątrz

2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji

3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji

4. przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy.

5. powołuje zespoły i inne organa do realizacji określonych prac i zadań, ustala ich regulamin oraz ustala Regulamin Biura Fundacji

6. sporządza roczne sprawozdanie z działalności Fundacji i przedstawia je Komisji Rewizyjnej w terminie nie dłuższym niż pięć miesięcy od daty zamknięcia roku obrachunkowego.

7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej

8. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

9. wykonuje uchwały Rady Fundacji.

§ 32.

1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji. Zasady wynagradzania Członków Zarządu określa Regulamin Zarządu.

2. Czynności z zakresu zawierania, zmian i wypowiadania stosownych umów z Członkami Zarządu wykonuje Komisja Rewizyjna.

§ 33.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu, może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

§ 33 a.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Fundacji. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji.

2. Pracami Komisji kieruje przewodniczący.

3. 1/. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Radę Fundacji na okres czterech lat.

2/. Członek Komisji Rewizyjnej może sprawować swoją funkcję nieprzerwanie nie dłużej niż przez trzy kadencje.

3/ . Rezygnację z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej składa się na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą

jej złożenia.

4. Komisja Rewizyjna w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 27

5. 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

a) nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

b) przedstawianie sprawozdań i wniosków ze swej działalności Radzie Fundacji,

c) wnioskowanie o udzielanie absolutorium dla Zarządu Fundacji,

d) działanie w imieniu Fundacji w sprawach określonych w § 23 pkt 4 oraz § 32 pkt 2.

2.Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń

dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.

6. Dla wykonywania swych funkcji i zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:

a) żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji

we wszystkich dziedzinach,

b) żądanie od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,

c) dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

R o z d z i a ł V ZMIANA STATUTU

§ 34.

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 35.

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji działającą łącznie.

R o z d z i a ł VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 37.

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie istotny cel Fundacji.

§ 38.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji działającą łącznie.

§ 39.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§ 40.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym, uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji działającą łącznie.

§ 41.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz stowarzyszeń i fundacji, których działalność ma na celu wspieranie osób wychowujących rodzinnie dzieci osamotnione, odrzucone i osierocone.

§ 42.

Statut wchodzi w życie z dniem podpisania

§ 43. wykreślony