JA I MÓJ DOM

* Jeżeli jesteś, byłeś lub pragniesz zostać rodziną zastępczą lub adopcyjną...

* Jeżeli nie jest ci obojętny los dzieci osamotnionych, odrzuconych, osieroconych ...

* Jeżeli masz doświadczenie w pracy z rodzicami i dziećmi...

* Jeżeli chcesz i możesz pomóc innym ...

... dobrze trafiłeś.

Ta strona jest właśnie dla Ciebie !

Nasza Fundacja wyrosła z doświadczeń bycia rodzicem zastępczym w różnych formach prawnych zastępczego rodzicielstwa... dla 21 dzieci.

Nazwa "FUNDACJA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ..." określa, że organizacja ta ma wspierać osoby rodzinnie wychowujące dzieci osierocone, wspólnie z nimi zamieszkujące oraz biorące za nie moralną i prawną odpowiedzialność.

"... JA I MÓJ DOM" pozwala natomiast na indywidualne utożsamianie się z tą Fundacją zarówno każdemu z członków zastępczego domu rodzinnego, jak również każdemu z fundatorów, darczyńców i sponsorów.

Odwiedzaj nas często !


Celem Fundacji JA I MÓJ DOM jest

gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych dla

1. utrzymania i rozwoju rodzinnych form zastępczego rodzicielstwa świadczonych przez Krystynę i Zdzisława Brewińskich i inne rodziny zastępcze współpracujące z Fundacją dla dzieci odrzuconych i osieroconych

2. organizowania współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami, w szczególności przez wspieranie grup samopomocowych i promocję wolontariatu na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej

3. organizacyjnej i prawnej pomocy w powstawaniu rodzin zastępczych oraz pomocy rodzinom działajacym w systemie pieczy zastępczej i ich podopiecznych w wyrównywaniu ich szans życiowych i przeciwdziałaniu w zakresie wykluczenia społecznego

4. tworzenia systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków, uwzględniając działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Odpłatna działalność statutowa pożytku publicznego:

A. Organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami:

 • o szkolenia i warsztaty oraz poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla rodzin zastępczych i biologicznych,

 • organizację czasu wolnego, w tym wakacji i ferii dla dzieci i ich opiekunów,

B. Organizacyjna i prawna pomoc w powstawaniu rodzin zastępczych przez:

 • konferencje i seminaria,

 • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa,

 • imprezy integracyjne dla środowisk rodzinnej pieczy zastępczej,

C. Tworzenie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków:

 • tworzenie i prowadzenie ośrodków zastępczego rodzicielstwa oraz wsparcia rodzinnego, w tym prowadzenie punktów spotkań rodzinnych dla dzieci wziętych do rodzinnej pieczy zastępczej z ich biologicznymi rodzinami

 • tworzenie i prowadzenie ośrodków dla byłych wychowanków nie radzących sobie samodzielnie w życiu, w tym:

  • ośrodków wsparcia dziennego,

  • mieszkań chronionych,

  • rodzinnych domów pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności

Nieodpłatna działalność statutowa pożytku publicznego

1, Organizacyjne i materialne wspieranie rodzinnych domów zastępczych, pogotowi rodzinnych i rodzin zastępczych w zakresie:

 • utrzymania i wyposażenia domu

 • opieki medycznej i psychologicznej

 • wykształcenia i wypoczynku wakacyjnego

 • usamodzielnienia i opieki następczej.

2. Organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami przez:

 • wspieranie samopomocowych grup rodzin zastępczych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 • szkolenia i warsztaty oraz poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla rodzin zastępczych i biologicznych,

 • działania z zakresu przystosowania zawodowego usamodzielnianych wychowanków, w tym niepełnosprawnych,

 • organizację czasu wolnego, w tym wakacji i feriidla dzieci i ich opiekunów,

 • kontakty z krajowymi i zagranicznymi środowiskami dla dzieci osieroconych i odrzuconych.

3. Organizacyjna i prawna pomoc w powstawaniu rodzin zastępczych przez:

 • akcje poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze,

 • konferencje i seminaria,

 • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń zastępczego rodzicielstwa,

 • imprezy integracyjne dla środowisk rodzinnej pieczy zastępczej,

 • obchody dnia zastępczego rodzicielstwa,

 • promocje wolontariatu.

4. Tworzenie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych oraz usamodzielnionych wychowanków przez:

 • tworzenie i prowadzenie ośrodków zastępczego rodzicielstwa oraz wsparcia rodzinnego, w tym prowadzenie punktów spotkań rodzinnych dla dzieci wziętych do rodzinnej pieczy zastępczej z ich biologicznymi rodzicami,

 • tworzenie i prowadzenie ośrodków dla byłych wychowanków nie radzących sobie samodzielnie w życiu, w tym:

  • ośrodków wsparcia dziennego,

  • mieszkań chronionych,

  • rodzinnych domów pomocy dla osób wymagajacych wsparcia z powodu niepełnosprawności,

 • wykonywanie zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej.