Klub Samopomocowy przy Fundacji JA I MÓJ DOM

ELFIKI - Klub Samopomocowy przy Fundacji JA I MÓJ DOM jest to grupa ludzi wspomagających działania rodzin zastępczych wszystkich form ,oraz rodzinnych domów dziecka.


CELEM KLUBU JEST:

 • stworzenie miejsca przyjaznego rodzinom zastępczym Łodzi i nie tylko oraz organizowanie różnych spotkań dla środowiska rodzinnej pieczy zastępczej;

 • wspieranie rodzin zastępczych poprzez podnoszenie świadomości w zakresie funkcjonowania i rozwoju rodziny, podnoszenie poziomu wiedzy w obszarze wychowania oraz w procesie przygotowywania młodzieży do samodzielnego życia;

 • tworzenie i wspieranie istniejących grup wsparcia przez pomoc o charakterze socjalnym - pomoc przez SAKWĘ ROZMAITOŚCI.

2. Działania mogą być w formie grup zamkniętych (sekcje klubowe, grupy wsparcia) lub grupy otwarte, mogą być prowadzone w pomieszczeniu Klubu lub w przestrzeni zewnętrznej (np. imprezy plenerowe, wycieczki i inne).

3. Działalność klubowa może być prowadzona jako działalność odpłatna i nieodpłatna.

4. Formy działania klubowego obejmują:

 • zajęcia zorganizowane: wycieczki dla podopiecznych i sympatyków rodzinnej pieczy zastępczej, spotkania z wykwalifikowanymi specjalistami oraz różne zajęcia dla opiekunów i dzieci;

 • zajęcia własne: udostępnienie pomieszczenia Klubu w celu organizacji innych zajęć przez nieformalne grupy rodzin zastępczych.

§ 1.

ORGANIZACJA KLUBÓW:

1. Aby zostać członkiem Klubu każdy chętny rodzic zastępczy zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji Członkowskiej, wpłacić jednorazowe wpisowe oraz wpłacać kwartalną składkę na funkcjonowanie Klubu.

2. Zajęcia zorganizowane odbywają się wg harmonogramu zajęć ustalonych przez Organizatora oddzielnie na każdy miesiąc.

3. Na zajęcia zorganizowane obowiązują zapisy. W przypadku przekroczenia liczby dostępnych miejsc Organizator może wprowadzić listy rezerwowe.

4. Ze względów bezpieczeństwa, ilość osób przebywających w Klubie nie może przekroczyć 25 osób (wliczając w to i dorosłych i dzieci).

5. Zajęcia własne mogą odbywać się w dniach i godzinach otwarcia Biura Fundacji po wcześniejszym ustaleniu terminu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w kwestii dopuszczenia uczestnika do zajęć.

§ 2.

1. Warunkami uczestnictwa w klubie są:

 • akceptacja postanowień niniejszego regulaminu,

 • akceptacja postanowień Regulaminu Uczestnictwa w Wydarzeniach organizowanych przez sekcje klubowe:

  • Klub Sakwa Rozmaitości lub/i

  • Klub ELFIKI przy Fundacji JA I MÓJ DOM

 • spełnianie kryteriów Uczestnika wg § 1.

 • W przypadku nieprzestrzegania regulaminów Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Klubie.

2. Uczestnicy zobowiązani są do:

 • utrzymania czystości na terenie Klubu,

 • dbanie o mienie będące na wyposażeniu Klubu oraz użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem,

 • przestrzeganie ogólnie przyjętych norm społecznych i obyczajowych.

3. Za spowodowane straty czy zniszczenia finansową odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przyprowadzone do Klubu lub na zajęcia zorganizowane. Osoby prowadzące lub animatorzy nie przejmują odpowiedzialności za dzieci przebywające w Klubie lub na zajęciach.

§ 3.

Postanowienia końcowe:

 • Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 • Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, w porozumieniami z Kierownikami Klubu, w dowolnym czasie.